รัฐมนตรี ท่องเที่ยว ลงหัวหิน หารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เตรียมรับลงทุนใหญ่จากภาครัฐ

0

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ( Thailand Riviera) โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้เต็มตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยการประชุมครั้งนี้มี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสรียา บุญมาก รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับแนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้

1.) จัดการพื้นที่แหล่งน้ำจืด เพื่อลดความขัดแย้งแย่งชิงน้ำระหว่างภาคเกษตรและการท่องเที่ยว
2.) พัฒนาและตัดเชื่อมถนนชมวิวสวยๆ เพื่อช่วยลดความแออัดจากถนนเพชรเกษม
3.) พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มชานชาลารถไฟที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ถ่ายรูปสวยโดยมีการยกย้ายสถานีเก่าแก่ให้พ้นจากการถูกทุบจากการสร้างทางรถไฟรางคู่ และนำกลับมาตั้งใหม่บริเวณเดิม
4.) จัดให้มีร้าน หรือย่านจำหน่ายอาหารถิ่นขึ้นชื่อ เกษตรปลอดสารพิษ ที่นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนและตัดกลับไปกินได้
5.) ระบบส่งเสริมอาหารประมงพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำด้วยตัวเอง
6.) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทางธรรมชาติที่ท้าทายทั้งครอบครัว
7.) พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทางระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และทะเลโคลน
8.) พัฒนาและสร้างตลาดยามเย็น
9.) ทำแพคเกจทัวร์เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว โดยรถท้องถิ่นที่รับนักท่องเที่ยวจากชานชาลารถไฟรางคู่ไปเที่ยว และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ล้อคเกอร์ฝากสัมภาระ บูธขายสินค้าท้องถิ่น ทัวร์ท้องถิ่น ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน กล้องวงจรปิด WIFI ฯลฯ
10. พัฒนาลานหน้าหาดให้สะอาด และแก้ไขปัญาหารุกล้ำชายหาด และจัดงานประเพณีริมหาดเป็นครั้งคราว
11.) จัดทำแผนที่อละป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
12.) วางแผนและสนับสนุนให้เอกชนทำมารีน่าเรือยอร์ชในพื้นที่ชายฝั่งที่มีศักยภาพ

Share.

Comments are closed.