เข้าใจ “กิเลส กรรม วิบาก” เพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

0

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย บริษัททั้งหลาย สังขารมีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”“จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” นั้นเป็นอย่างไร ได้ถูกขยายความไว้โดย “พระเทพปฏิภาณวาที” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีเมตตามาบรรยายธรรมในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ประเทศไทย โดยปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 23 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน“ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในจิตสังขาร ไม่ประมาทในหน้าที่การงาน ไม่ประมาทในการบริหารคน ไม่ประมาทในบุญกุศล ไม่ประมาทในจิตของตนก่อนตาย” เหล่านี้คือการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมของท่านเจ้าคุณ            

คนเราจะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมได้นั้น ต้องเข้าใจ “กิเลส กรรม วิบาก” กล่าวคือ กิเลสก่อให้เกิดการทำกรรม จะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม กุศลกรรม และอกุศลกรรมเหล่านี้ก่อให้กลายเป็นวิบาก          ปุถุชนคนธรรมดาล้วนหนีวิบากไม่พ้น ผู้ก่อกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ก่อกรรมชั่วได้ดีนั้นหามีไม่ แม้แต่เศษเสี้ยวกรรมก็จักตามเราทันไม่มีทางหนีพ้น ดังคำว่า “กรรมมาเกณฑ์ ไม่ใช่นายเวรมาทวง” ด้วยเหตุนี้เราจึงถูกสอนให้เชื่อเรื่องกุศลกรรมอกุศลกรรม เชื่อเรื่องบาปบุญ และไม่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้น หากแต่จะคบหาผู้ใดก็ไม่พอแค่ดูหัว ดูตัว ดูตีน แต่ยังต้องดูศีล ดูธรรมด้วย           

 สมัยพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวชสันดร หลังถูกพระบิดาเนรเทศไปอยู่ในป่า ก็ยังตั้งจิตแน่วแน่จะบริจาคทานเพื่อเป็นกุศล แม้แต่มเหสี หรือโอรสธิดาก็สละได้ไม่ยึดติด เมื่อคราวชูชกมาขอพระกันหาชาลีจากพระเวสสันดรไปเป็นข้ารับใช้ พระองค์ก็มิได้ปฏิเสธ ถึงใจจะสงสารพระโอรสพระธิดาที่ถูกทุบตีลากไปต่อหน้าต่อตาแต่ก็ข่มกลั้นไว้พระนางมัทรี และพระชาลีต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้เกิดมาเป็นพระนางพิมพา และพระราหุล เป็นภรรยา และบุตรในอีกชาติ ซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดจนดวงตาเห็นธรรม ส่วนพระกันหานั้น เมื่อคราวถูกชูชกขอไป ด้วยรู้สึกน้อยใจพระบิดา จึงตัดพ้อออกมาว่าจะไม่เกิดเป็นลูกพ่อแล้ว และตำหนิที่พ่อจะทำทานแก่ชูชก เพียงเท่านี้ ทำให้ชาติต่อมาพระกันหามิได้เกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดเป็นพี่น้องร่วมอุทรมาดาเดียวกันกับพระราหุลเหมือนชาติก่อน แต่ด้วยกรรมดีที่มีส่วนร่วมสร้างกันมา พระกันหาก็ยังเกิดในตระกูลเศรษฐีชื่อนางอุบลวรรณา งามด้วยรูป สูงด้วยทรัพย์ วาววับด้วยสติปัญญา แล้วต่อมาก็ได้บวชศึกษาธรรมจนบรรลุอรหันต์ได้เป็นหนึ่งในอัครสาวิกาของพระพุทธเจ้าเช่นกัน กระนั้นกรรมเก่าแต่กาลก่อนก็ทำให้อุบลวรรณาเถรีถูกนันทมานพขืนใจในป่า แม้แต่อรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่พ้น ประสาอะไรกับคนเล่า“หากอยากมีอายุยืนยง จงอย่าปลงชีวิตสัตว์ หากอยากร่ำรวยมีทรัพย์มาก ก็ต้องบำเพ็ญทาน หากอยากมีรูปกายงดาม ก็อย่าเป็นคนขี้โกรธ หากไม่อยากให้ชื่อเสียงวิบัติ ก็ต้องรักษาศีล หากไม่อยากถูกติฉิน ก็จงอย่าใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น”      สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Share.

About Author

Leave A Reply