20 ปี กับการถ่ายทอดองค์ความรู้รับมืออัคคีภัย “ซีพี ออลล์” ร่วมลดความสูญเสียชุมชนและสังคม

0

  เพราะอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เราไม่อาจคาดเดาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ หากโชคดีอาจจะสูญเสียแค่ทรัพย์สิน แต่ก็มีหลายกรณีที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทิ้งไว้ทั้งร่องรอยซากปรักหักพัง และยังสร้างรอยแผลในใจแก่ผู้ประสบเหตุ ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง อีกทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยทั้งทรัพยากร และเวลาในการฟื้นฟูมหาศาลทีเดียว ดังนั้น การดูแลเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและคนในสังคมซีพี ออลล์ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาเล็งเห็นความสำคัญกับการป้องกันและรับมือกับอัคคีภัยอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต จนสามารถดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในของบริษัทได้ตั้งแต่ปี 2541 และต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานร้านเซเว่นฯ ได้ดูแลร้าน และชุมชนโดยรอบให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าธุรกิจจะเติบโตก้าวหน้าได้ต้องไม่ทิ้งสังคมไว้ข้างหลัง ฉะนั้นไม่ว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไปตั้งที่ไหนเราถือเป็นหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยดูแลชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้า คู่ค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”เกือบ 20 ปี ที่ซีพี ออลล์ ร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ชุมชน ฯลฯ โดยรวมแล้ว 185 ครั้ง มีผู้ร่วมรับการอบรมกว่า 5.6 หมื่นคน

เชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง เพราะจากการลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดของทีมงานซีพี ออลล์กับหน่วยงานเจ้าของสถานที่ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการพูดคุยทำความเข้าใจถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อม และตรวจสอบข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การฝึกซ้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์เพราะปัญหา อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นได้มีการระดมสมอง มองหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยเมื่อภัยมา  เช่น กรณีโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วย และญาติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้าย ในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการรักษาในห้องผ่าตัด หรือห้องคลอด จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีการวางแผนร่วมกัน เพราะทุกชีวิตมีค่าหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะ และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบางแห่งที่ครูแต่ละคนต้องดูแลเด็กจำนวนมาก

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียได้มาก เมื่อรวบรวมข้อมูล ได้หาทางออกร่วมกันโดยทางซีพี ออลล์ ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อให้สะดวกกับการเคลื่อนย้ายเด็กอ่อน โดยจัดทำทางลาด และติดล้อเลื่อนที่เปลเด็กเล็ก แล้วจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมอพยพทั้งกลางวัน และกลางคืน ทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจไม่ตื่นตระหนกจนอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นได้ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้เข้าไปซ้อมอพยพหนีไฟให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราบ้านบางแค ที่มีผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่รวม 225 คนเข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และชุมชนโดยรอบเพราะถือเป็นครั้งแรกของที่นี้ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนปลอดภัยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ชุมชนและสังคมเป็นภารกิจหนึ่งของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป เพื่อชุมชนและสังคมอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน

Share.

About Author

Leave A Reply