“ไอโอดี” ยก “ซีพี ออลล์” ติดกลุ่มดีเลิศสูงสุด 5 ดาวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

0
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการสำรวจ และติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) โดยผลดังกล่าวมาจากการสำรวจ และประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีพี ออลล์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตัวต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้ม CG ในระดับสากลที่เปลี่ยนจาก Shareholder-Centric มาเป็น Stakeholder-Centric มากขึ้น โดยมุ่งเน้น Customer-Centric และสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับในสายตาของนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศได้

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยการสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมทั้งธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบันไอโอดีได้รับการยอมรับทั้งใน และต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

Share.

About Author

Leave A Reply