กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อยะดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ระยะ4 ปี

0

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดสัมมนา Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนา ระยะ ปี (พ.ศ. 2563-2566) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. (ลำดับที่ จากซ้าย) ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล (ลำดับที่ จากซ้าย) และ พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (ลำดับที่ จากขวา) รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ (ลำดับที่ จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา และนายนิพนธ์ จงวิชิต (ลำดับที่ จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ

Share.

About Author

Leave A Reply