มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

0

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ  ชวนทุกคนสุขใจกับการเป็น ผู้ให้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ให้….ความสุขเพื่อคนที่คุณรัก ให้….โอกาส เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้….ความรัก เพื่อโลกของเรา ชวนร่วมส่งความสุข ผ่านการสนับสนุนซื้อสินค้างานฝีมือ ผลงานจากเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ไร้ที่พึ่ง ในเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.– 20:00 ณ บริเวณลาน Avenue โซน ชั้น ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

โดย นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของกระทรวงฯ ว่า กระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงฯ ต้องดูแล ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งเด็กๆทุกคนต้องได้รับการเลี้ยงดูได้รับการศึกษาและพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย  เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีทักษะ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม มีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะก้าวสู่ ยุคศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มีการใช้เทคโนโลยี แทนการใช้แรงงานมนุษย์ การดูแลครอบครัว และสมาชิกที่เป็นรากฐานของสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  มีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการรักษาการสืบสาน และต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 จะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สังคมไทยต้องเผชิญทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต  ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการบูรณาการในการเข้ามาดูแล ทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  รวมไปถึงในเรื่องของการดูแล กลุ่มคนเปราะบาง  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ให้ได้เข้าถึงสวัสดิการ บริการขั้นพื้นฐาน จากภาครัฐรวมทั้งการส่งเสริม ด้านการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้สามารถ  ดำรงชีวิต และดูแลตนเองได้อย่างปกติสุข อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม

ด้วยภาระหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้นมานี้ จึงทำให้เกิดการจัดงาน Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ  ซึ่งมีทั้งหน่วยงาน ภาคธุรกิจเอกชนหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาดูแล ทำงานร่วมกับพม. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปิดพื้นที่นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี  คนพิการ   คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งได้เชิญเครือข่ายของ พม. ได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ภายในงานฯ ยังเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและการสาธิต การทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีจิตอาสาในการเปิดบูธ เป็นจุดบริจาคสิ่งของให้เด็กๆ จากสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

ด้าน นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและช่วยเหลือเด็กและกลุ่มบุคคลในสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำหรับไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้  ได้แก่  “ช้อป ของถูกใจ” ให้ทุกคนได้เลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมด จากเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเครือข่ายกระทรวงและสินค้ารักษ์โลกเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กระเป๋า และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่ายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สินค้าแฮนด์เมด งานไม้ ของตกแต่งบ้าน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและสินค้าพื้นเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ชนเผ่าจากศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง และยังสามารถร่วมกิจกรรม จากใจให้น้อง โดยนำของขวัญที่ซื้อได้ในบริเวณงาน หรือของขวัญอื่นๆ นำมามอบให้ที่บูธและเขียนคำอวยพรบนการ์ดปีใหม่ เพื่อรวบรวมนำไปส่งต่อความสุขให้กับน้องๆในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ พร้อมช่วยกัน ส่งมอบไออุ่น โดยการป็นจิตอาสา ร่วมตกแต่งผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ให้สวยงาม ก่อนนำส่งมอบความอบอุ่นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในช่วงหน้าหนาวนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นผู้ให้พร้อมกัน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้ ครับ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ การแสดงระบำดอกบัว จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี  การแสดงดนตรีไทย จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี การแสดง คัพ ซอง (Cup Song)  ของผู้สูงอายุบ้านบางแค การแสดงเต้นบาสโลปของผู้สูงอายุศูนย์ปทุมธานี  การแสดงดนตรีจากวง เอสทูเอส (s2s) จากผู้พิการทางการมองเห็น  การแสดงนักมายากลเปลี่ยนหน้า การแสดงวิถีชนเผ่าพื้นที่สูง การแสดงกลองยาว และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากบ้านพระพร เป็นต้น

ร่วมมอบกำลังใจและส่งต่อความสุข ได้ ณ บริเวณลาน Avenue โซน ชั้น ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00-22:00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth

Share.

About Author

Leave A Reply