“พระมหาทองดี ยุตฺตธมฺโม” แนะ “มรรค 8” หลักธรรมนำชีวิต

0

ธรรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค

เพราะ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” มนุษย์จึงต้องมีหลักธรรมนำชีวิต เพื่อให้ใจสั่งกายปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ชอบ ซึ่ง “พระมหาทองดี ยุตฺตธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดใหม่บางปลากลด จังหวัดสมุทรปราการ ได้หยิบยก “มรรค 8” อันเป็นการสรุปคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างครบถ้วน มาบรรยายให้แก่ญาติธรรมที่มาร่วมรับฟังธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 24 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

มรรค หมายถึง แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาสำหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ เพื่อให้การดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยหลักของมรรค 8 ยังสามารถนำมาเทียบกับหลักไตรสิกขา หรือข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา การฝึกอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

“กลุ่มอธิปัญญาสิกขา” ว่าด้วยเรื่องการอบรมตนให้มีปัญญาแจ่มแจ้ง ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้อง มีความรู้ในอริยสัจ 4 ซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อีกข้อคือ สัมมาสังกัปปะ คือความคิดที่ถูกต้อง หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน

“กลุ่มอธิสีลสิกขา” ว่าด้วยเรื่องการอบรมตนให้ปฏิบัติถูกต้องดีงาม ประกอบด้วย สัมมาวาจา คือการมีวาจาที่ถูกต้อง เว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ สัมมากัมมันตะ คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง ละเว้นจากการฆ่า การโจรกรรม การประพฤติผิดในกาม และ สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพชอบ เว้นจากมิจฉาชีพ อาชีพที่ทำลายชีวิต เบียดเบียนผู้อื่น

“กลุ่มอธิจิตตสิกขา” ว่าด้วยเรื่องการอบรมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว สัมมาสติ คือการมีสติที่ถูกต้อง เข้าใจควาจริงทั้งปวงโดยไม่เกิดกิเลสครอบงำ และสัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิที่ถูกต้อง มีภาวะจิตสงบประณีต โดยมีองค์ธรรมเป็นหลัก

“ความชั่วเป็นผี           ความดีเป็นพระ

ความชั่วต้องละ          ความดีต้องทำ”

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”  สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Share.

About Author

Leave A Reply