“พระวิเชียรโมลี” ยก “สัปปุริสธรรม” 7 สิ่งสำคัญของคนดีที่มนุษย์ต้องมี

0

 “มนุษย์ หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจสูง มนุษย์ดำรงตนด้วยวิจารณญาณ ปัญญาญาณ และสัญชาตญาณ ผิดจากสัตว์เดรัจฉานที่ใช้เพียงสัญชาตญาณในการดำรงชีวิต โบราณว่า มนุษย์ลึกซึ้ง และสัตว์ตื้นเขิน และคดโกง แต่ซื่อตรง”

“พระวิเชียรโมลี” เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อธิบายลักษณะของมนุษย์ และความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ในโอกาสที่มาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

มนุษย์ก็เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง ย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ผู้ใดได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าได้เปรียบ แม้เทวดาก็ยังอิจฉา เพราะสามารถสร้างบุญสั่งสมบารมีได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา นอกจากนี้ มนุษย์ยังสามารถพัฒนาได้ ด้วยเหตุแห่งความได้เปรียบนี้เอง ผู้ใดได้เป็นมนุษย์แล้ว พึงหมั่นทำความดี เพื่อเป็นต้นทุนในยามหลังสิ้นลมหายใจ ขณะที่เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องหมั่นปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น อย่าได้เสียทีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

  โอกาสนี้ พระวิเชียรโมลี ได้ยกหลักธรรม “สัปปุริสธรรม7” หรือธรรมของสัตบุรุษ เป็นหลักธรรมที่คนดีต้องมี เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง

 มนุษย์ต้องรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) คือเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีที่มา เช่น จะได้เงินก็เพราะขยันทำงาน เป็นหนี้สินเพราะนิสัยใช้จ่ายเกินตัว มนุษย์ต้องรู้จักผล (อัตถัญญุตา)คือรู้ว่าทำแล้วจะได้ผลอย่างไร เช่นทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพื่อไม่ให้เพ้อฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนหมดศรัทธาต่อความดี ทำให้จิตใจต่ำลงไปอีก

“หากเรารู้ตัวว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงก็ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และพัฒนาตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นอย่าทำตนให้ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์

มนุษย์ต้องรู้จักตน (อัตตัญญุตา) คือรู้ตัวว่าตนเองเป็นใคร ดำรงบทบาทแบบไหนก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด เช่นเป็นครู เป็นพ่อแม่ มนุษย์ยังต้องรู้จักกาล (กาลัญญุตา) เพราะผู้ที่รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสมจะเป็นคนมีเสน่ห์ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยาก

            นอกจากนี้ มนุษย์ต้องรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปบนทางสายกลางไม่มากไป ไม่น้อยไป จนเกิดปัญหานำมาซึ่งความทุกข์ มนุษย์ต้องรู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) คือรู้จักนิสัยของผู้คนรอบข้าง เพื่อไม่ให้คบคนผิด และสุดท้าย มนุษย์ต้องรู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) คือรู้จักสังคม เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Share.

About Author

Leave A Reply