ก.เกษตรฯ จัดงานวันดินโลก ปี 63 เทิดพระเกียรติ ร.9

5

วันที่ 4 ธ.ค. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกรและ ยังทรงศึกษาและพัฒนาด้านการจัดการดิน ด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด มีการจัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดศูนย์ฝึกเกษตร สร้างอาชีพมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการเสวนาวิชาการ และจุดเช็กอินดินโลกปี 2563 Landmark วันดินโลก สัญลักษณ์ World Soil Day ที่ใหญ่ที่สุด

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในพระราชปณิธาน พร้อมน้อมนำพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน การพัฒนาดิน น้ำ พืช และอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขจัดความยากไร้ ขาดแคลนให้หมดไป”

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า  “ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงศึกษาและหาวิธีการจัดการดิน แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ให้เกษตรกรได้อยู่ดีกินดี  ต่อมาในปี 2556 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 100 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันดินโลก ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ในปีนี้ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity” โดยให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดงานวันดินโลก และกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Share.

About Author

5 ความเห็น

  1. I like watching TV etre jeune et prendre du viagra Behind the scenes, however, anxious Republicans and hopeful opponents are poring over data suggesting that the GOP hegemony may end.  With the state’s Hispanic population growing rapidly and voting overwhelmingly Democratic, Democrats should be able to compete for statewide office again in the next decade after a 20-year eclipse, strategists in both parties agree. 

  2. I’ve got a very weak signal cocovite liquid egg But the rules governing the sale, giving Petrobras at least a 30 percent stake in every concession and the lead role in all production and exploration, were considered so unattractive by most foreign investors that only 11 companies signed up for the auction, a quarter of what the government had expected.

Leave A Reply